top of page

שטר לבנה לבניין בית ההסתדרות

1947, מסמך תרומה של חבר הסתדרות שתרם סכום של 2 לא"י לרכישת לבנה לבניין בית ההסתדרות החדש. שטר לבנה כשיטה שהייתה נהוגה לגיוס כספים לממון הבנייה. ארכיון עודד ירקוני.

< למסמך המלא
1/1
bottom of page